Kdo jsme a co chceme

Program politické strany evropani.cz

Jsme strana, která vznikla z nespokojenosti se stavem české politiky a z poznání, že tradiční politické strany nejsou schopné zbavit se korupce, šlendriánu, nezodpovědnosti a neumětelství.

Jsme strana občanů, kteří chtějí změnit českou politiku ku prospěchu celé naší vlasti.Jsme strana občanů, kteří chtějí změnit českou politiku ku prospěchu celé naší vlasti.

 1. Jsme proevropská strana.
  • Dobrou evropskou budoucnost českého národa vidíme především v tom, abychom dosáhli úrovně prosperity a stability našich sousedů Němců a Rakušanů a vyhnuli se chudobě a autoritářství spojenými s vlivem Ruska. Těchto cílů lze nejsnadněji dosáhnout prostřednictvím evropské integrace.
 2. Ctíme hodnoty vlastenectví.
  • Vnímáme Českou republiku jako legitimní vyjádření práva českého národa na sebeurčení, jako výraz touhy českých lidí, aby vládli sami sobě bez cizího vměšování a svobodně rozhodovali o své politické budoucnosti.
  • Upevňování české státnosti je nejdůležitějším úkolem české politiky.
 3. Jsme stranou politického středu.
  • Chceme dosáhnout stabilizace českého státu jako prostoru pro uskutečňování ochrany lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a spravedlnosti v životě občanů.

  Jsme tu pro ty, kteří na sebe berou starosti jiných.

Základy naší sociální a ekonomické politiky

Česká republika by měla vycházet z úspěšného německého a rakouského modelu sociálního tržního hospodářství založeného na dohodě základních sociálních skupin (tripartitě) a spravedlivém rozdělení zatížení i plodů práce mezi nimi. Více…Česká republika by měla vycházet z úspěšného německého a rakouského modelu sociálního tržního hospodářství založeného na dohodě základních sociálních skupin (tripartitě) a spravedlivém rozdělení zatížení i plodů práce mezi nimi. Více…

Nositelem stability, prosperity, svobody a slušného života vůbec ve společnosti patřící do evropského civilizačního okruhu je pro nás střední stav, například učitelé, zdravotníci, policisté, úředníci, ale i zaměstnanci v soukromém sektoru a studenti. Více…

Nezastupitelnou roli středního stavu ve společnosti především při obraně politických a hospodářských svobod plní drobní podnikatelé, živnostníci a příslušníci svobodných povolání. Více…Nezastupitelnou roli středního stavu ve společnosti především při obraně politických a hospodářských svobod plní drobní podnikatelé, živnostníci a příslušníci svobodných povolání. Více…

Jak chceme pomoci nejchudším regionům

Chceme podporovat vzdělání, bezpečnost a zaměstnanost obyvatel nejchudších regionů. Více…Chceme podporovat vzdělání, bezpečnost a zaměstnanost obyvatel nejchudších regionů. Více…

Co chceme ve finanční oblasti

Řádné fungování veřejných služeb bez korupce a šlendriánu je pro nás jedním z nejdůležitějších úkolů politiky.

Příjmy veřejných rozpočtů musí pokrýt financování veřejných služeb v rozsahu, který je nezbytný k zajištění důstojného života. Více…

Rozpočtový deficit je nástroj, který může sloužit i škodit. Nelze však hospodařit s deficitem, aniž by se v jiných letech hospodařilo s přebytkem. Více…

V daňové oblasti považujeme za nejdůležitější, aby se zamezilo odtékání nezdaněných zisků z naší země. Více…

Co chceme v oblasti práce a mezd

Chceme odstranit mzdovou diskriminaci našich pracovníků vůči Západu. Více…

Respektujeme nezastupitelnou roli odborů, ale odmítáme jejich politické ambice.Více…

Usilujeme o efektivní fungování systému nemocenského a důchodového pojištění a o omezení šedé ekonomiky.Více…

Chceme euro

Přijetí eura považujeme za jeden z nejdůležitějších kroků pro dosažení cíle dostat se do nejbohatší části Evropy.Více…

Zavedení eura je jedním z nástrojů, jak dosáhnout nárůstu českých příjmů.Zavedení eura je jedním z nástrojů, jak dosáhnout nárůstu českých příjmů.Více…

Okamžité přijetí eura je českým národním zájmem. Suverenitu českého národa a státu nacházíme v jiných věcech.Více…

Fungování státu

Chceme, aby ti, kdo rozhodují, nesli plnou odpovědnost za své rozhodnutí. Nejsme proti přímé volbě starostů či hejtmanů.Více…

Prosazujeme spravedlivější vyjádření vůle voličů.Více…

Chceme zakázat účast firem kontrolovaných z daňových rájů na zadávání veřejných zakázek. V oblasti vnitřní bezpečnosti chceme zvýšit ochranu občanů před nebezpečnými řidiči.Více…

V oblasti vězeňství navrhujeme, aby vězňům odsouzeným za lehčí delikty byla za práci promíjena část trestu.

Co chceme v dopravě

Chceme dohonit zpoždění Česka při zapojení do evropské sítě dálnic a komunikací nové generace (superrychlé železnice, přeprava nákladů po železnici, apod.)Více…

Chceme dosáhnout zlepšení technického stavu vozidel, zlepšení životního prostředí, bezpečnosti silničního provozuChceme dosáhnout zlepšení technického stavu vozidel, zlepšení životního prostředí, bezpečnosti silničního provozuVíce…

Prosazujeme ekologicky šetrnější způsoby dopravy.Prosazujeme ekologicky šetrnější způsoby dopravy.Více…

Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj

Usilujeme o zdravé životní prostředí na základě principu trvale udržitelného rozvoje.Více…

Chceme bojovat proti degradaci zemědělské půdy, proti povodním a suchu.Chceme bojovat proti degradaci zemědělské půdy, proti povodním a suchu.Více…

Dostat Česko na špičku technologického vývoje v energetice.Dostat Česko na špičku technologického vývoje v energetice.Více…

Prosazujeme lepší informovanost a zapojení veřejnosti do řešení environmentálních problémů.Více…

Co chceme ve zdravotnictví

Zdravotnictví považujeme za obor, ve kterém morální hlediska upřednostňujeme před tržními silami.

Politické řízení zdravotnictví musí být založeno na rovnováze zájmů zdravých, nemocných a zdravotníků vytvářené vládou.

Základní standart zdravotní péče dostupný pro všechny považujeme za nevyhnutelný prvek sociálního konsensu.

Nevyhýbáme se doplňkovým regulačním a ekonomickým nástrojům, jako jsou příplatky nebo regulační poplatky ve zdravotnictví.Více…

Co chceme ve školství

Chceme, aby povolání učitele získalo znovu na vážnosti.Chceme, aby povolání učitele získalo znovu na vážnosti.Více…

Naším ideálem je svobodná osobnost, která se chce vzdělávat ze zájmu o daný obor a z touhy po vědění.Více…

Při využití systému podpory v nezaměstnanosti i sociálního systému bude muset být každý povinen přijmout práci, na kterou stačí o úroveň nižší kvalifikace (např. vysokoškolák přijme práci středoškoláka).Více…

Zásadní zvýšení úrovně vzdělání na vysokých školách vyžaduje přísnou akreditaci na magisterské obory studia a zavedení náročných přijímacích zkoušek do magisterského studia.

Co chceme v oblasti kultury a sportu

Kulturu a sport vnímáme jako důležité nástroje mravní, estetické a tělesné výchovy národa a v tom především mládeže, nikoli jako pouhou zábavu.Více…

Co chceme v migrační politice

Kdo překročil hranice Evropské unie ilegálně, nesmí získat právo legálně v Unii pobývat. Odmítáme kvóty pro přistěhovalce prosazované Evropskou komisí.Více…

Považujeme Českou republiku na přirozený cíl migrantů hovořících slovanskými jazyky z východní Evropy a z Balkánu. Odmítáme masové přistěhovalectví muslimů.Více…

Co chceme v zahraniční politice

Dosažení cíle zařadit se do nejbohatší části Evropy vyžaduje zaujetí jednoznačných prozápadních pozic.

Jsme pro co nejpevnější a nejaktivnější členství v Evropské unii a v NATO bez jakýchkoli rozmělňujících výhrad a dodatků.

Ohrožení ze strany Ruska je pro nás reálné.Ohrožení ze strany Ruska je pro nás reálné.Více…

Jsme pro to, aby Evropská unie převzala odpovědnost za zajištění míru v Evropě.Více…

Pro ukončení války v Sýrii a v Iráku navrhujeme rozdělit oba státy na celky více odpovídající etnickým a náboženským hranicím.Více…

Co chceme v otázkách národní obrany

Státy EU dohromady dávají na obranu dvakrát více peněz než Rusko, ale nejsou schopny se Rusku ubránit bez podpory USA. Tento stav považujeme za nepřijatelné mrhání s penězi daňových poplatníků.

Je stále naléhavější, aby se obnovovala schopnost evropských států ubránit se vlastními silami.

Naším cílem je získat výhody, které mohou plynout z budování armády v míru a z využívání armády ve velmocenské politice.Více…

Chceme, aby se uvnitř Evropské unie založil evropský pilíř NATO. Více…

Společný vojenský výzkum a vývoj a společné vyzbrojování v rámci EU je pro nás prostředkem obnovení naší konkurenceschopnosti ve světě.Více…

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že vojenská integrace EU není myslitelná bez politické integrace. Více…

Co chceme od Evropské unie

Jako proevropská strana jsme si vědomi, že Evropská unie zklamala očekávání svých občanů. Místo řešení zásadních problémů zavaluje Brusel občany spoustou regulací, nařízení a směrnic o všem možném a nemožném.Více…

Chceme zabránit nadměrné centralizaci Evropské unie.Více…

Jsme tu pro ty, kteří na sebe berou starosti jiných.

Evropskou unii považujeme za prospěšnou českým národním zájmům, za nejvýhodnější uspořádání evropských poměrů ze všech možností, které v současné historické době přicházejí pro český národ reálně v úvahu.