Objevil se názor, že někdo ví jak no to a jiní že ne.  Občas se stane, že ten, který to říká, tak chce testovat reakce, aby měl z čeho opisovat.

Masaryk byl pro

Právo na důstojné a zdravé místo k životu.

Škola hrou, nikoli tedy bilfárna a pranýř.

Satisfakce všem, kterým leží na srdci náprava poměrů v zemi.

 

E v r o p a n i   a  m z d y .

Za starého Rakouska dlouho platilo, že Češi byli vzrůstem postavy jedněmi z nejmenších mezi národy  v tehdejším mocnářství. Naopak v době po druhé světové válce se česká populace postupně zařadila mezi nejvyšší v Evropě. Pokud bychom nadále nadnárodním koncernům trpěli  stav, že na mzdy je vyčleněna pouhá zhruba desetina objemu jejich výdajů, zatímco na západě  Evropy to bývá dvojnásobek, tedy procent dvacet, mohlo by se stát, že postavou se občané ČR  začnou zase zmenšovat. Na jídle u nás sice neškudlí všechny vrstvy, ale pokud bychom se za svoje práva nevzali, a nezajistili, že v průběhu několika roků ve všech tuzemských firmách  stoupne podíl mzdových prostředků ve firmách na úroveň obvyklou v západní Evropě,  mohlo by se tak stát. A nemáme na mysli, že by se tak mělo dít účetními triky a jinými neférovými metodami.

Je hezké mluvit o demokracii, je důležité být svobodni, avšak jestliže svého Gustav Husák řekl, že v této zemi bude klid, i kdyby to měl být klid na hřbitově, měli bychom se postarat, aby nám nehrozilo totéž.

Ž i v o t n í    p r o s t ř e d í     a     š p a t n ě     d o j e d n a n é     p o d m í n k y     v s t u p u     d o  E U .

Když zvážíme, že takřka celá severnější část  republiky  je zasažena  vlivem emisí přicházejících z Polska, což podlamuje zdraví každého z nás, musíme se postarat o to, aby firmy podnikající na území našeho severního souseda byly vystaveny tlaku, ať už přijde odkudkoli, který s imisemi ničícími naši zemi a naše životy skoncuje, a to vbrzku. Jestliže se Polsko zvedá, nemá právo rozvíjet svůj průmysl na úkor našeho zdraví a životů. Utužujme naše přátelství, ale nechť je naše sousedství i v tomto ohledu dobré…  Budiž řečeno, že uvedené emise k nám proudí proto, že Polsko si vyjednalo v EU výjimku na jejich množství a koncentrace, což kromě Poláků odnášejí i Češi. Nenechme si to dále už líbit! Unie, která by i nadále takto kašlala na naše zdraví, to by nebyla  Unie, kterou bychom mohli považovat za svou.

D a ň o v é    r á j e    n e    n á š   ú k o r .

Jestliže existuje stav, že některé evropské  a  další   země skýtají  firmám a osobám  na své  území daňové výhody, které umožňují, aby se do nich uchylovaly podniky a daňoví rezidenti ze zemí ostatních, trvejme buď na zrušení takových výhod  a nebo prosaďme, aby stejné, tedy nemenší výhody, měly i všechny firmy podnikající u nás a  i všichni naši občané! To musí být samozřejmou podmínkou pro jakékoli pokračování debat o jakékoli formě a stupni evropské intergace, ne-li spolupráce.

Š k o l a    h r o u .

Je nepřijatelné, aby místo Komenského školy hrou byla škola často biflárnou a pranýřem nebo jen formální institucí poskytující někdy i dosti pochybný glejt  na vzdělání zajišťující  pozici v upadající společnosti.

N a d    R o m y    k r č i l    r a m e n y    u ž    M i s t r    J a n    H u s .

Nejde o to, dělat barevnou politiku, ale zajistit, aby každý občan plnil svoje povinnosti, a pokud tak nečiní, aby přišel o část svých práv. To platí pro každého občana bez rozdílu barvy pleti. Naše politika je satisfakcí pro každého, komu leží na srdci řešení romského problému. Jsme totiž státotvorná strana.

Ž e n y   a   m u ž i .

Je od přírody dáno, že muž a žena nejsou totožní, to však neznamená, že feminismus by měl poškozovat společnost, ale neznamená to ani, že by buď  ženy nebo muži měli být ujařmeni pro své pohlaví., ať více nebo méně

P r á v o   d o    m o u d r ý c h    r u k o u .

Není nadále přijatelné, aby zákony vytvářeli chaoticky osoby, které mají formulovat zadání pro odborníky a pak překontrolovat, nakolik to bylo ve formulaci zákona splněno. Boty si také nešije každý sám.

Říkáme rovnou, že takové kroky, jako je například zabavení motorového vozidla řízeného v opilosti, považujeme za skutek hodný důstojné státní moci.

 

D o b r é   s o u s e d s k é    v z t a h y .

Český stát vznikl jako stát de facto národní už v raném středověku, jako národní stát byl po všech peripetiích a strastech též obnoven a posléze upevněn. Netrapme se více či méně jistým faktem britského odchodu z Evropské Unie. Už za Winstona Churchilla znělo přímo z jeho bezprostřední blízkosti z Velké Británie, že Spojené státy evropské jsou žádoucí projekt, Velká Británie, že však jejich součástí být nemá. Tomáš Garyk Masaryk byl pro vznik Spojených států evropských, spatřujme v nich tedy svoji budoucnost, avšak mějme na paměti, že ČR nemá být o nic méně samostatná a suverénní v rámci takového celku, jako kterýkoli jiný stát, Německo a Francii nevyjímaje. Evropskou unii chápejme jako předstupeň takového uspořádání, a hleďme všemi myslitelnými mírovými prostředky zabezpečit, aby její přerod ve federaci respektoval shora uvedený požadavek rovnosti českého státu se státem německým a státem francouzským jakož i všemi dalšími. Jinak by se totiž nejednalo o federaci a tedy by Masarykův hlas, hlas prezidenta Osvoboditele, byl oslyšen  a českému národu by se mohlo vést zle. Unie, která by neplnila vše, co jsme tady vytkli, to by nebyla Unie, o kterou bychom se chtěli brát a ani její měna by nebyla měnou, kterou bychom měli i u nás zavést.

Těm, kdož žehrají, že Unie je příliš levicově zaměřena: jako každý politický celek, i v Unii probíhají volby, které rozhodují o vychylování politického kyvadla podle orientace voličů a aktuálního stavu a potřeb, to je demokracie. Těm, kdo žehrají, že Unie je byrokratický orgán: ano, jeden z jejiích spolutvůrců Monet byl skvělý byrokrat a byrokratické základy položilo, je třeba se starat, aby byrokracie nezahubila dítě, kterým projekt je, avšak nezbavovat se přiměřené správy veřejných věcí.

 

V l á d n ě m e    s i    s a m i    t a k     d o b ř e, a b y c h o m    j i ž      n e m u s e l i     n y n í      n i         v      p ř í š t í c h     č a s e c h    v e l m o c i     p o s l o u c h a t.

Hleďme, aby žádná mocnost ani subjekt neměli  na našem území větší priveligia než jakýkoli subjekt od nás u něho. Pokud je má, dejme zřetelně na jevo, že mu je odejmeme, pokud nám je neposkytne též, a to bez  prodlení.

 

O d k u d    j s m e    v y š l i    a    k o m u     j s m e    p o v i n n i .

Nižší střední stav budiž tím, kterýž je inspirací vrstvám chudším než on sám, aby hleděli usilovnou prací pozdvihnout se na jeho úroveň. Nižší střední stav budiž tím, kterýž je vyšším středním vrstvám a vrstvám nejbohatším mementem proti zpohodlnění a pobídkou pro péči o blahu celku, neboť´ naše loď popluje zdárně jen v jednotě všech. Spolkový, družstevní, obecní  život jsou nezbytností, aby se stát, hodnoty a svobody nestaly kořistí oligarchů ani jiných diktatur.

 

Evropani.cz

Napiště komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

vymazatPotvrdit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.