Životní prostředí

Naším programem je zdravé životní prostředí na základě principu trvale udržitelného rozvoje. Se zaměřením na lidskou důstojnost, prosperitu státu a spravedlivý podíl občanů na jeho řízení se hlásíme k programu OSN 2015 s jeho globálními cíly rozvoje založeného  na vytváření pevného a trvalého partnerství pro trvale udržitelnou budoucnost planety Země.

Naše politika ve věcech zaměstnanosti

Nezaměstnanost je nejtíživějším sociálně-ekonomickým problémem současné České republiky i Evropské unie. Vzhledem k rozdělení kompetencí mezi EU a Českou republiku v otázkách zaměstnanosti je role EU toliko podpůrná a zásadní opatření se musí přijmout na úrovni českých orgánů. Nevidíme řešení nezaměstnanosti ve snižování mezd nebo v usnadnění podmínek pro propouštění. Tím se problém nevyřeší a jenom se dostaneme na…

Naše politika ve věci národní vzdělanosti

Náš středně velký evropský národ si nemůže dovolit mrhat se svými talenty. Vycházíme ze zásady, že lidé studují, aby byli vzdělaní, aby rozvíjeli svoji osobnost. Ekonomické souvislosti vzdělání a uplatnění absolventů na trhu práce jsou druhotné proti ideálu svobodné lidské osobnosti, která z vlastního popudu chce rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Bránit zájmu o studium administrativními opatřeními státu znamená vychovávat občany, kterým stát zabránil ve vzdělání a kteří podle toho budou svůj vztah ke státu utvářet. V celospolečenském kontextu nelze jakékoli snahy o omezení přístupu ke studiu brát jinak, než jako projev barbarství a úpadku.

OBRANA EU A POLITICKÁ UNIE

TVRDÍME, ŽE: Američané, kteří dosud reálně zajišťovali bezpečnost evropských států a nesli břemeno rozhodující části nákladů na evropskou bezpečnost, odcházejí z Evropy, protože v Asii se objevují nové bezpečnostní výzvy. Příčinou odchodu Američanů z Evropy není jen dnes již historické vítězství USA ve studené válce a pád železné opony. V samotných USA dochází v posledních…

MĚNOVÁ UNIE A FISKÁLNÍ UNIE

TVRDÍME, ŽE: Krach společné měny euro by mohl být začátkem rozpadu celé evropské integrace, tedy společného trhu se svobodou pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a společného prostoru práva a spravedlnosti. V zájmu zachování konkurenceschopnosti by se evropské země uchylovaly k měnovým a obchodním válkám, které by vytvořily situaci podobnou období před Mnichovem. Dnes již…

SPOLEČNÉ POLITIKY EU

TVRDÍME, ŽE: Evropská komise se v mnoha vnitřních politikách EU uchyluje k návrhům nejrůznějších příkazů a zákazů, které mnoho občanů Evropské unie bere jako nelegitimní zasahování do jejich životů a do nezávislosti jejich národních států. Důvodem jsou vlastní zájmy byrokratického aparátu Evropské komise a výrazný nedostatek demokratické kontroly Evropské komise. Vedle čtyř základních svobod jednotného…

VNITŘNÍ TRH EU

TVRDÍME, ŽE: Nadnárodní moc Evropské unie na území členských států se plně osvědčila při vytváření jednotného trhu, kdy bylo nutno preventivně působit proti odstředivým národním hospodářským zájmům a nekompromisně hájit společný zájem svobody pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Evropská unie je stále nadnárodní integrací, v níž si rozhodující slovo podržely vlády členských států –…

Základní hodnoty

My, Evropané, sdílíme společnou evropskou identitu. Evropa je naší duchovní vlastí a náš duševní život je utvářen evropskou tradicí. Evropané spolu v minulosti sdíleli umělecké směry, podléhali stejným módám, propadli společnému přesvědčení o plné poznatelnosti světa metodami moderní přírodovědy a prosazovali pokrok. Hranice mezi zastánci odpůrci v myšlenkových i politických sporech v Evropě o takových…

Naše vize Evropské unie

NAŠE VÝCHODISKA My, Evropané, sdílíme společnou evropskou identitu. Evropa je naší duchovní vlastí a náš duševní život je utvářen evropskou tradicí. (více…) Přes ohromný rozsah integračních agend je Evropa tvořena soustavou národních států. Politický nacionalismus sílil po celé dvacáté století a zachovává si dominantní postavení v politickém uspořádání Evropy. (více…) Je nepravděpodobné, aby se evropské národní…